Mitsui Sumitomo Insurance Surugadai Annex

Photo by Koujiro Nakajima